Standardvilkår for levering av formidlingstjenester fra Time For You

1. FORMÅL
1.1
Disse vilkårene (Vilkårene) følger som et vedlegg til den oppdragsavtale (Oppdragsavtalen) som er inngått mellom franchisetaker i Time For You Norway AS (heretter benevnt Time For You) og bestiller av tjenesten (heretter benevnt Kunden). I det følgende brukes begrepet Avtalen som en fellesbetegnelse for Oppdragsavtalen og Vilkårene der det er naturlig.
1.2
Formålet med Vilkårene er å regulere partenes rettigheter og plikter i forbindelse med Time For You sin formidling av renholdstjenester til Kunden. Tjenesten går ut på at Time For You introduserer en renholder (heretter benevnt Renholder) fra sin database til Kunden, og at Kunden inngår en egen avtale med renholderen om utførelsen av renholdsarbeidet, jf. avtalens punkt 3. Time For You er ikke part i avtalen med Renholder og bestemmer ikke over innholdet i en slik avtale. Time For You sin rolle er å formidle renholdere som etter vurderinger fremstår som egnede, men har intet ansvar for kvaliteten eller gjennomføringen av Renholders tjenester.
1.3
Time For You vil i forbindelse med formidlingen av sine tjenester behandle personopplysninger i samsvar med Time For You sin personvernerklæring tilgjengelig på "https://timeforyou.cleaning/no/privacy.aspx", som også anses som godkjent av Kunden ved aksept av disse vilkårene.
2. ENDRINGER
2.1
Time For You forbeholder seg retten til å endre Vilkårene med virkning 30 – tredve – dager etter at Kunden er varslet om endringen. Endringer varsles på e-post og på www.timeforyou.cleaning.
3. INNLEDNING
3.1
Time For You skal introdusere en Renholder til Kunden ihht. vilkårene og betingelsene som fremgår av Oppdragsavtalen og disse Vilkårene. Omfanget av renholdstjenester som skal leveres av Renholderen er fastsatt i Oppdragsavtalen. Omfanget kan varieres etter avtale mellom huseier og Renholder innenfor rammene av eventuelt fastlagte minstetider. Merk at endringer i antall timer vil ha virkning for betaling til Time For You.
3.2
Kunden skal betale Time For You for introduksjonen av Renholderen og kontinuerlig oppfølgning av avtalen i avtaletiden. Pris fremkommer av Oppdragsavtalen.
3.3
Avtalen er uoppsigelig for Kunden i den innledende fasen på tretten (13) uker fra og med datoen for undertegning. Med mindre Kunden har varslet at Avtalen ikke skal løpe videre, løper Avtalen deretter videre til den sies opp med minst en måneds skriftlig varsel, jf. punkt 9.
4. BETALING AV VEDERLAG TIL TIME FOR YOU
4.1
Betaling for Time For You sin tjeneste skjer forskuddsvis hvert kvartal. Kunden skal ved avtaleinngåelse legge inn kredittkortopplysninger på den applikasjon Time For You benytter, og Kunden vil trekkes automatisk så lenge Avtalen løper, jf. punkt 9 og 10. Ved inngåelse av Avtalen aksepterer Kunden denne betalingsløsningen. Kunden plikter å varsle Time For You dersom kredittkortet løper ut eller på annen måte slutter å fungere, og skal samtidig opplyse nye kortopplysninger for videre trekk.
4.2
Time For You tar ikke betalt for selve renholdsarbeidet. Dette faktureres direkte av Renholderen, jf. punkt 5.3, og den kostnaden kommer således i tillegg til det vederlag som faktureres av Time For You for ytelsene som dette selskapet leverer. Vederlaget for renholdstjenesten avtales direkte mellom Kunden og Renholder.
4.3
Kunden betaler et fast beløp pr. bestilt time for renhold. Beløpet fremkommer av Oppdragsavtalen. Eventuelle endringer i de bestilte timene som er oppgitt nedenfor, skal rapporteres på forhånd til Time For You av Kunden og skal være underlagt en tilsvarende justering av vederlaget.
4.4
Hvis det avdekkes at en Renholder har blitt benyttet av Kunden for flere timer enn det som fremkommer av Oppdragsavtalen eller senere er varslet etter punkt 4.3, kan Time For You trekke hele differansen fra Kundens kort, med tillegg av et administrasjonsgebyr på kr. 100.
4.5
Hvor betalingen fra Kunden helt eller delvis ikke er mottatt i rett tid av Time For You, for eksempel som følge av at det automatiske trekket på Kundens kort, jf. punkt 4.1, ikke kan gjennomføres, vil Time For You kreve den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ihht. lov om forsinkelsesrente
4.6
Unnlatelse av å betale vederlag for mer enn en måneds godtgjørelse, utgjør et vesentlig mislighold, og gir Time For You rett til å heve avtalen etter punkt 9.3.
5. KUNDENS FORPLIKTELSER
5.1
Den Renholder som Time For You formidler er selvstendig næringsdrivende, og ikke ansatt hos Time For You. Renholder og Kunden skal inngå en egen muntlig eller skriftlig tjenesteavtale (Tjenesteavtalen) som definerer oppdraget, jf. punkt 5.2. Time For You er ikke part i Tjenesteavtalen.
5.2
Tjenesteavtalen mellom Renholder og Kunden angir hvilke tjenester som skal inngå i Renholderens arbeidsutførelse, timepris og annet som fremgår av Tjenesteavtalen. Renholder og Kunden kan bli enige om å endre omfanget og arten samt vilkår av og for tjenester som ønskes utført. Endringer i omfang skal varsles Time For You, jf. punkt 4.3.
5.3
Kunden skal betale Renholder direkte til Renholder ihht. vilkårene i Tjenesteavtalen.
5.4
Kunden skal sørge for et trygt arbeidsmiljø for Renholder så lenge oppdraget varer.
6. TIME FOR YOU SINE FORPLIKTELSER
6.1
Time For You skal introdusere en Renholder til Kunden i samsvar med punkt 3.1.
6.2
Dersom Kunden er misfornøyd med Renholder og / eller av andre grunner varsler Time For You at Renholder ikke er ønsket, skal Kunden gi beskjed til Renholder om at Tjenesteavtalen opphører. Samtidig skal Time For You varsles om opphøret. Ved et slikt opphør skal Time For You:
6.2.1
Forsøke å skaffe en erstatningsrenholder til Kunden; og
6.2.2
Yte en refusjon eller gi kreditt for den perioden Kunden er uten en Renholder som følge av opphøret.
I slike tilfeller skal Avtalen fortsette upåvirket og alle vilkårene skal fortsatt gjelde.
6.3
Dersom en passende erstatningsrenholder ikke blir funnet og introdusert til Kunden innen rimelig tid, kan avtalen heves ihht. punkt 9.4.
6.4
Under utførelsen av sine forpliktelser i henhold til Avtalen skal Time For You utøve fornuftig og rimelig skjønn.
7. FORSIKRING
7.1
For hver Renholder introdusert av Time For You og benyttet av Kunden, skal Time For You holde en ansvarsforsikring i den grad dette til enhver tid bestemmes av Time For You og innenfor hva som av Time For You anses nødvendig forsikringsmessig, økonomisk og omdømmemessig i konseptet.
7.2
Grensen for dekning av ansvarsforsikring, skal ikke være mindre enn minimum kr. 10.000.000. Verken Time For You eller dets forsikringsselskap skal være ansvarlig for de første kr. 6000, for ethvert krav eller for eventuelle krav på kr. 6000 eller mindre i verdi. Hvor punkt 8.1 gjelder, kan Time For You også være ansvarlig for de første kr. 6000 for eventuelle krav.
7.3
Kunden anbefales å ha tilstrekkelig forsikringsdekning på plass mot krav fra Renholder.
7.4
Time For You sin ansvarsforsikring kommer ikke til anvendelse i følgende tilfeller:
7.4.1
Hvis Renholderen ikke er introdusert av Time For You;
7.4.2
. Hvor materiell eller utstyr som brukes av Renholderen ikke er ervervet direkte av Kunden;
7.4.3
Skade som skyldes bruk av blekemidler;
7.4.4
Hvor vilkårene i denne avtalen er ellers brutt.
8. ANSVAR
8.1
Time For You skal være økonomisk ansvarlig, men kun for direkte tap, overfor Kunden:
8.1.1
Hvor Time For You ikke har oppfylt sine forpliktelser etter punkt 6.4 eller ikke har oppfylt sine forpliktelser i det hele tatt eller i vesentlig grad;
8.2
Time For You skal under enhver omstendighet ikke være ansvarlig for:
8.2.1
Tap eller skade som overstiger grensen for sin ansvarsforsikring eller utenfor omfanget av den til enhver tid gjeldende forsikringsdekningen, slik det er beskrevet i punkt 7;
8.2.2
Eventuelle tap som følge av feil utført / begått av Renholderen – uansett årsak - i forhold til manglende overholdelse av dennes kontraktsforpliktelser etter Tjenesteavtalen med Kunden;
8.2.3
Dersom en Renholder i oppdragstiden eller på et senere tidspunkt har unnlatt å tilbakelevere nøkler til Kunden, og eventuelle tap som kan oppstå som et resultat av dette;
8.2.4
Renholders medvirkning til, eller tyveri av eiendeler i eller utenfor tjeneste.
8.3
Ingenting i Avtalen skal frata Kundens rettigheter etter eventuell ufravikelig forbrukerlovgivning.
9. OPPSIGELSE
9.1
Time For You kan si opp avtalen når som helst ved å gi minst én kalendermåneds skriftlig varsel til Kunden. I slike tilfeller skal den del av et eventuelt allerede innbetalt vederlag som gjelder perioden etter oppsigelsestidens utløp, tilbakebetales Kunden. Kunden plikter å varsle Renholderen om at Time For You har sagt opp Avtalen. Slikt varsel vil også gis av Time For You.
9.2
Kunden kan si opp avtalen når som helst etter den innledende perioden på 13 uker, jf. punkt 3.3, ved å gi minst én kalender måneds skriftlig varsel til Time For You. Betalingsplikten løper til utløpet av oppsigelsestiden. Punkt 9.1 andre setning om tilbakebetaling gjelder tilsvarende. Kunden plikter å varsle Renholderen om at Kunden selv har sagt opp Avtalen. Slikt varsel vil også gis av Time For You. Hvis den første betalingen ikke har blitt foretatt – uansett årsak – på tidspunktet for Kundens oppsigelse, består allikevel Kundens forpliktelse til å betale Time For You for tiden fram til oppsigelsestidens opphør. Bestemmelsene i dette punktet påvirker ikke Kundens rett til å påberope seg angreretten etter punkt 10.
9.3
Dersom Kunden vesentlig misligholder Avtalen, er Time For You berettiget til å heve Avtalen umiddelbart med skriftlig varsel til Kunden, og eventuelt iverksette ytterligere misligholdsbeføyelser. Begge parter plikter å varsle Renholder om hevingen.
9.4
Dersom Time For You vesentlig misligholder Avtalen, er Kunden berettiget til å heve avtalen umiddelbart med skriftlig varsel til Time For You. Kunden skal tilbakebetales allerede innbetalt vederlag som gjelder for tiden etter opphør. Der Kunden er berettiget til å heve avtalen bortfaller punkt 9.5. Begge parter plikter å varsle Renholder om hevingen.
9.5
For en periode på 12 – tolv - måneder etter Avtalens opphør er Kunden forhindret fra å bruke den eller de renholdere Kunden har benyttet i avtaletiden som renholder for seg eller sin husholdning. Brudd på denne bestemmelsen gir Time For You rett til å kreve erstattet sitt økonomiske tap.
9.6
Ved opphør av avtalen plikter Time For You straks å stanse trekk fra Kundens betalingskort.
10. ANGRERETT
10.1
VIKTIG OPPLYSNING: Vennligst se bestemmelser om angrerett. Følgende bestemmelser i denne paragraf kommer i tillegg til, og skal ikke påvirke de eventuelle lovfestede rettigheter Kunden måtte ha som forbruker.
10.2
Angrerettloven (L20.06.2014 nr. 27 Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler) gjelder for avtaleforholdet. Kunden skal opplyses om dette og Time For You må orientere Renholder om lovens anvendelsesområde. I forbindelse med avtaleinngåelsen mottar Kunden et eget angreskjema.

Angrerettloven gir Kunden rett til å angre på avtaleinngåelsen innen fristen på 14 dager fra Avtalen inngås. Ved bruk av angreretten kan Kunden benytte angreskjemaet, men er ikke forpliktet til det.

Ved bruk av angreretten der Kunden uttrykkelig har bedt den næringsdrivende om å begynne levering av, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt Kunden gir melding om bruk av angreretten.
10.3
Bestemmelsene i punkt 9.5 skal gjelde tilsvarende ved kansellering av Avtalen etter dette punkt.
10.4
Reglene om angrerett berører ikke Kundens rett til å heve Avtalen etter punkt 9.4.
11. GENERELT
11.1
Med mindre uttrykkelig angitt, er alle rettigheter og forpliktelser inngått av vedkommende angitt som Kunden i Oppdragsavtalen. Dersom flere er oppført som Kunde i Oppdragsavtalen, er alle solidarisk berettiget og forpliktet etter denne avtalen.
11.2
Kunden samtykker til å gi Time For You sine ikke-finansielle personlige informasjoner. Kunden samtykker til at Time For You Norway AS er berettiget til å bruke opplysningene for administrative formål eller i forbindelse med å håndheve vilkårene i franchiseavtale med sin franchisetaker. Slike data skal ikke brukes av Time For You til markedsføringsformål og skal heller ikke overleveres til noen tredjepart, mindre dette er pålagt ved lov eller i henhold til vilkårene i franchiseavtalen mellom Time For You Norway AS og dets franchisetaker.

Dersom Kunden har spørsmål om personopplysninger knyttet til seg, eller ønsker å gjøre bruk av sine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan Kunden kontakte Time For You.
11.2.1
Kunden samtykker at Time For You Norway AS overfører personopplysninger som er gitt av Kunden til Time For You, for at Time For You skal kunne utføre sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, i samsvar med personvernreglene.
11.3
Alle meddelelser i henhold til denne avtalen skal være skriftlig og (med unntak av bruk av angreskjemaet) skal ha virkning på tidspunkt for mottakelse.

Meldingen skal gis ved personlig oppmøte, eller ved rekommandert postsending til mottakers sist oppgitte postadresse eller e-post (på oppgitt e – postadresse for mottaker).
11.4
Time For You forbeholder seg retten til å avbryte, trekke tilbake, eller endre kampanjer, spesialtilbud eller annen markedsføring.
12. KONTAKTINFORMASJON TIME FOR YOU
Time For You Norway AS,
Bølerlia 149, 0689, Oslo.
Telefon 93667772

Web: www.timeforyou.cleaning
E-post: [email protected]