Book a cleaner

Typical Hourly Rate: £20.95inc VAT

Book A Cleaner for Cardiff, Canton, Whitchurch, Penylan, and the Surrounding Areas To Get More Time For You

Time For You Cardiff

Request a callback

Owen Saer

Typical Hourly Rate
£20.95 inc VAT
Cardiff
029 2029 1764

ARE YOU LOOKING FOR A HOUSE CLEANER?

Time For You provides honest, reliable, affordable and police checked* domestic cleaners to care for your home. We provide  cleaning services in Central Cardiff and the suburbs.

 • Always the same vetted cleaner(s) each time for cleaning consistency - it's important you get to know your cleaner and they get to know your home. 
 • A friendly, honest service from real people who care about our clients and cleaners. 
 • Most importantly, we have our own dedicated Customer Satisfaction Team who will look after all your cleaning needs.

We know your time is precious and we have cleaners on hand to help you out.  Our cleaners are trustworthy, reliable and know how to make your house shine!

Welsh Translation
Booking Request | Request a Callback | Call 029 2029 1764

HOW IT WORKS

We provide a  tailored cleaning service in  Cardiff, Canton,  Whitchurch, Penylan,  and the surrounding areas, where we will find you the best cleaner to meet your domestic cleaning requirements. We offer a choice of weekly or fortnightly cleans to care for your home when it suits you. We also offer housekeeping, ironing, laundry and bed changing services. 

We pride ourselves on our customer service and will do everything we can to make the process as easy as possible for you. We will book a house visit to discuss your specific cleaning needs, offer advice and support from the start and listen carefully to what you want.

You will get the same regular domestic cleaner for every clean and if wished you can meet them before they start to discuss your requirements. All of our domestic cleaners are vetted and referenced, and police checked cleaners can be provided if requested*.  Once you have a household cleaner in place, we will check that everything is meeting your expectations. If not then we will strive to fix it quickly.

Our Philosophy

We believe life is too short to spend it cleaning

Book Online Today

Using our fast, safe and secure booking platform

To get your cleaning started FASTER

Get in touch today

PRICING

Weekly cleaning is charged at an overall hourly rate of £20.95 inc VAT per hour

Fortnightly cleaning is charged at an overall hourly rate of £21.95 inc VAT per hour

We also offer one-off cleans; please contact us for charges.

Read more

About Time For You Cardiff / Am Time For You Caerdydd

Gweler fersiwn Gymraeg isod / See below for Welsh

Struggling to keep your house clean?

Let Time For You Cardiff help you.

Caring for a family, increasingly long hours at work? Perhaps an elderly or disabled relative needs help with cleaning their home. Whatever your reason, Time For You Cardiff can make a real difference.

Time for You has been operating in Cardiff for 20 years, and we offer a personal and tailored service to find you a cleaner to meet your needs. Arranging a regular cleaner for your home couldn’t be easier. Following your call or email enquiry, we will visit your home to discuss your cleaning requirements.

 • Get the same dedicated house cleaner every time
 • Meet your cleaner before they start, if you wish
 • For your peace of mind, cleaners are interviewed in their own homes
 • Every cleaner has proof of ID and proof of address
 • Reference checks are carried out for every cleaner
 • Police-checked cleaners provided if requested
 • Excellent customer service, including telephone support available Monday to Friday.

What does Time For You Cardiff do?

Time For You Cardiff is managed by Owen Saer, and serves the following postal areas: CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24. The company has been active in Cardiff since 2003, and we are proud of our excellent customer-focused service (see testimonials below).

We introduce properly screened and vetted domestic cleaners to private households. Each householder will discuss and agree the exact cleaning terms with the cleaner. Time For You Cardiff maintains contact with clients to ensure that they are satisfied with the work done; should a householder need to change a cleaner, we will immediately begin to search for a replacement.

You can expect your first clean to take place within 7-10 days of your enquiry (though it is often sooner).

What will the cleaner do?

Time for You Cardiff offers weekly cleans, fortnightly cleans, one-off cleans, spring cleans, and end-of-tenancy cleans.

All cleaners will provide a general clean, giving priority to kitchen and bathroom (cleaning sinks, toilet, shower/bath, wiping of surfaces and mopping any hard floors), vacuuming floors, and dusting surfaces. You can also request tasks such as changing beds, loading or emptying dishwashers, cleaning internal windows, or emptying rubbish into external bins (bearing in mind that additional jobs will add to the length of your clean). Some cleaners will take on ironing (please note, however, that Time For You are not insured for any damage that may occur during ironing).

How many hours’ cleaning will my house need?

As a general guide, a three-bedroom house will take 2-3 hours a week for a basic clean; add thirty minutes per extra bedroom. Other factors to consider are the number of people using the house (remember visitors as well as residents; children typically generate more cleaning than adults); whether you have pets; additional bathrooms, conservatories etc.

What will the cleaner not do?

Cleaners will not take on any tasks outside the house, such as external window cleaning, gardening, or walking dogs. Similarly, they are not insured to undertake any childcare or cooking duties, or care work involving physical contact (such as helping clients get up, get dressed or washed, or having their meals).

What if my cleaner misses a clean?

Time for You Cardiff communicates to our cleaners how important reliability is to you. When cleaners know that they will not be available on a specific date, we can search for temporary cover if you request it.

Email: [email protected]
Telephone: 029 2029 1764

Ydych chi'n cael glanhau eich cartref yn lladdfa?

Gadewch i Time For You Caerdydd eich helpu!

Gofalu am deulu, oriau gwaith yn cynyddu? Efallai fod gennych berthynas henoed neu anabl ac angen help i lanhau’r cartref. Beth bynnag fo’ch rheswm, gall Time For You Caerdydd wneud gwahaniaeth go iawn.

Mae Time For You yn gwasanaethu ardal Caerdydd ers 20 mlynedd, ac rydym yn cynnig gwasanaeth personol wedi ei deilwra, gan chwilio am lanhäwr fydd yn ateb eich gofynion. Allai trefnu glanhäwr rheolaidd ar gyfer eich cartref ddim bod yn haws. Ar ôl ichi ymholi drwy ebost neu ffonio, byddwn yn ymweld â’ch cartref i drafod eich anghenion glanhau.

 • Daw’r un glanhäwr atoch bob tro
 • Cewch gwrdd â’ch glanhäwr cyn iddynt ddechrau gweithio ichi, os y dymunwch
 • Er tawelwch meddwl, byddwn yn rhoi cyfweliad i’r glanhawyr yn eu cartref eu hunain
 • Bydd gan eich glanhäwr dystiolaeth hunaniaeth a thystiolaeth o’u cyfeiriad preswyl
 • Byddwn yn gwirio tystebau ar gyfer pob glanhäwr
 • Gallwn ddarparu glanhäwr wedi ei (g)wirio gan yr heddlu os y dymunwch
 • Gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys cefnogaeth ffôn ddydd Llun-Gwener
 • Gwasanaeth ymgynghorol a chefnogaeth ar gael yn Gymraeg.

Beth mae Time For You Caerdydd yn ei wneud?

Rheolwr Time For You Caerdydd yw Owen Saer, ac mae’r cwmni’n gwasanaethu’r ardaloedd cod post canlynol: CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24. Mae’r cwmni yn weithredol yng Nghaerdydd ers 2003, ac yn falch o’n gwasanaeth ardderchog cwsmer-ganolog (gwelwch dystebau isod).

Rydym yn cyflwyno glanhawyr cartref wedi eu gwirio a’u harchwilio yn ofalus i gartrefi preifat. Caiff pob deiliad tŷ drafod a chytuno union dermau’r gwaith gyda’r glanhäwr. Bydd Time For You Caerdydd yn cynnal cyswllt â’r client er mwyn sicrhau eu bod yn fodlon â’r gwaith a gyflawnir; pe digwydd fod angen i’r client newid y glanhäwr, awn ati yn ddi-oed i chwilio am lanhäwr newydd.

Yn arferol, gallwch ddisgwyl i’ch glanheuad cyntaf ddigwydd o fewn 7-10 diwrnod o’ch ymholiad (o bosibl yn fwy buan).

Pa waith fydd eich glanhäwr yn ei wneud?

Mae Time For You Caerdydd yn cynnig glanhau wythnosol, glanhau pythefnosol, glanheuadau unwaith-yn-unig, glanheuadau blynyddol, a glanheuadau diwedd tenantiaeth.

Bydd pob glanhäwr yn darparu glanhau cyffredinol, gan roi'r flaenoriaeth i'r ystafell ymolchi a chegin (glanhau sinciau, toiled, cawod/baddon, sychu arwynebau a golchi unrhyw loriau caled), glanhau carpedi, a thynnu llwch oddi ar arwynebau. Gallwch hefyd ofyn i lanhawyr newid dillad gwely, llwytho neu wagio peiriant golchi llestri, glanhau ffenestri mewnol, neu wagio ysbwriel i finiau y tu allan i’r tŷ. Bydd rhai glanhawyr hefyd yn barod i ymgymryd â smwddio (sylwch, fodd bynnag, nad yw Time For You wedi ei yswirio rhag unrhyw ddifrod a achosir yn ystod smwddio),

Sawl awr o lanhau fydd angen ar fy nghartref?

Fel canllaw bras, bydd angen 2-3 awr yr wythnos ar gyfer glanheuad cyffredinol i dŷ 3 ystafell wely; ychwanegwch 30 munud ar gyfer pob ystafell wely ychwanegol. Ffactorau eraill i’w hystyried yw nifer y preswylwyr ac ymwelwyr (gan amlaf, bydd plant yn creu mwy o waith glanhau nag oedolion); p'un a oes anifeilaid anwes; ystafelloedd ymolchi ychwanegol; ystafelloedd gwydr ac ati.

Pa bethau fydd glanhäwr ddim yn eu gwneud?

Yn arferol, fydd glanhäwr ddim yn cwblhau tasgau y tu allan i’r tŷ, er enghraifft glanhau ffenestri allanol, garddio, neu fynd â chŵn am dro. Yn yr un modd, nid oes ganddynt yswiriant i goginio,  gofalu am blant, nac unrhyw waith gofal sy'n golygu cyswllt corfforol (e.e. helpu clientiaid i godi o'r gwely, gwisgo, ymolchi, neu fwyta).

Beth os bydd y glanhäwr yn absennol?

Mae Time For You Caerdydd yn pwysleisio wrth y glanhawyr mor bwysig yw hi i chi fod glanhawyr yn ddibynadwy. Pan fydd glanhäwr yn gwybod na fydd ar gael ar ddyddiad penodol, gallwn chwilio am lanhäwr arall dros dro os y dymunwch.

Ebost: [email protected]
Ffôn: 029 2029 1764

Read more

Areas covered

Adamsdown, Atlantic Wharf, Butetown, Caerau, Canton, Capel Llanilltern, Cardiff, Cardiff Bay, Cardiff City Centre, Cardiff Gate, Castleton, Cathays, Cefn Mably, Coryton, Creigiau, Culverhouse Cross...

CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24

Adamsdown, Atlantic Wharf, Butetown, Caerau, Canton, Capel Llanilltern, Cardiff, Cardiff Bay, Cardiff City Centre, Cardiff Gate, Castleton, Cathays, Cefn Mably, Coryton, Creigiau, Culverhouse Cross, Cyncoed, Danescourt, East Moors, Ely, Fairwater, Ferry Court, Gabalfa, Grangetown, Gwaelod-y-Garth, International Sports Village, Leckwith, Lisvane, Llandaff, Llandaff North, Llanedeyrn, Llanishen, Llanrumney, Maindy, Mermaid's Quay, Michaelston, Morganstown, Mynachdy, Nantgarw, Ninian Park, Old St Mellons, Pantmawr, Pentrebane, Pentwyn, Pentyrch, Penylan, Peterston-super-Ely, Plasnewydd, Pontcanna, Pontprennau, Radyr, Rhiwbina, Rhydlafar, Rhydypenau, Riverside, Roath, Roath Park, Rumney, Saltmead, Splott, St Fagans, St Georges Super Ely, St Mellons, Taffs Well, Tiger Bay, Tongwynlais, Tremorfa, Wenvoe

CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24

Read more 

Bio Box

About Owen Saer

A native of Cardiff, Owen has been the owner of Time For You Cardiff since January 2018. Previously, he worked in education for many years, teaching English abroad, then working for Cardiff University and the University of South Wales before becoming a secondary school teacher. His main teaching interests are languages and music; as well as speaking Welsh, English and several foreign languages including Japanese, Owen is a keen chorister, and also enjoys playing the clarinet and piano. He continues to teach adults and children part-time, while managing Time For You Cardiff.

Having seen at first hand the relief of an exhausted working parent coming home to a clean house with the ironing done, Owen fully appreciates the value of a capable and dedicated cleaner. He also knows how work can take over your life, leaving you in despair of ever fitting in the hoovering, the dishes and the washing (never mind the car or the garden!).

Owen’s high standards and the expectations he places on himself and others during his teaching also apply to his work with Time For You Cardiff. Having taken on the challenge of searching for reliable, friendly, enthusiastic and efficient cleaners, he strives to ensure that they share Time For You’s mission to provide a high level of service to our clients.

Owen is looking forward to helping you keep your home clean. Why not drop him an email now?

Am Owen Saer

Brodor o Gaerdydd yw Owen, ac mae'n berchennog Time For You Caerdydd ers Ionawr 2018. Cyn hynny, bu’n gweithio ym maes addysg am flynyddoedd, gan ddysgu Saesneg dramor, a gweithio wedyn i Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru cyn dod yn athro uwchradd. Ieithoedd a cherddoriaeth yw ei brif ddiddordebau; yn ogystal â Chymraeg a Saesneg, mae’n siarad nifer o ieithoedd tramor gan gynnwys Japaneg. Mae hefyd yn gantor brwd mewn corau, ac yn mwynhau canu’r clarinet a’r piano. Mae Owen yn parhau i ddysgu oedolion a phlant ran-amser, tra'n rheoli Time For You Caerdydd.

O weld rhyddhad rhieni blinedig sy’n dod adref i gartref glân a phentwr dillad wedi ei smwddio, gŵyr Owen yn dda mor werthfawr yw glanhäwr medrus a dibynadwy. Mae hefyd yn gwybod sut y gall swydd feddiannu holl amser ac ynni person, gan achosi iddo golli unrhyw ymdeimlad o reolaeth dros hwfro, golchi llestri a dillad (heb sôn am y car neu’r ardd!).

Mae’r safonau a’r disgwyliadau uchel a fu gan Owen ohono’i hun ac eraill yn ystod ei waith dysgu yn treiddio i’w waith gyda Time For You Caerdydd. O gymryd yr her o chwilio am lanhawyr dibynadwy, cyfeillgar, brwd ac effeithlon, ymdrecha i sicrhau eu bod yn rhannu cenhadaeth Time For You i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i’n clientiaid.

Mae Owen yn edrych ymlaen at eich helpu, ac yn aros i glywed gennych. Beth am gysylltu ag e nawr?

Read more

WELSH TRANSLATION

Ydych chi'n cael glanhau eich cartref yn lladdfa?

Gadewch i Time For You Caerdydd eich helpu!

Gofalu am deulu, oriau gwaith yn cynyddu? Efallai fod gennych berthynas henoed neu anabl ac angen help i lanhau’r cartref. Beth bynnag fo’ch rheswm, gall Time For You Caerdydd wneud gwahaniaeth go iawn.

Mae Time For You yn gwasanaethu ardal Caerdydd ers 15 mlynedd, ac rydym yn cynnig gwasanaeth personol wedi ei deilwra a chwilio am lanhäwr fydd yn ateb eich gofynion. Allai trefnu glanhäwr rheolaidd ar gyfer eich cartref ddim bod yn haws. Ar ôl ichi ymholi drwy ebost neu ffonio, byddwn yn ymweld â’ch cartref i drafod eich anghenion glanhau.

Daw’r un glanhäwr atoch bob tro

Cewch gwrdd â’ch glanhäwr cyn iddynt ddechrau gweithio ichi

Er tawelwch meddwl, byddwn yn rhoi cyfweliad i’r glanhawyr yn eu cartref eu hunain

Bydd gan eich glanhäwr dystiolaeth hunaniaeth a thystiolaeth o’u cyfeiriad preswyl

Byddwn yn gwirio tystebau ar gyfer pob glanhäwr

Gallwn ddarparu glanhäwr wedi ei (g)wirio gan yr heddlu os dymunwch

Gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys cefnogaeth ffôn ddydd Llun-Gwener

Gwasanaeth ymgynghorol a chefnogaeth ar gael yn Gymraeg.

Beth mae Time For You Caerdydd yn ei wneud?

Rheolwr Time For You Caerdydd yw Owen Saer, ac mae’r cwmni’n gwasanaethu’r ardaloedd cod post canlynol: CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24. Mae’r cwmni yn weithredol yng Nghaerdydd ers 2003, ac yn falch o’n gwasanaeth ardderchog cwsmer-ganolog (gwelwch dystebau isod).

Rydym yn cyflwyno glanhawyr cartref wedi eu gwirio a’u harchwilio yn ofalus i gartrefi preifat. Caiff pob deiliad tŷ drafod a chytuno union dermau’r gwaith gyda’r glanhäwr. Bydd Time For You Caerdydd yn cynnal cyswllt â’r client er mwyn sicrhau eu bod yn fodlon â’r gwaith a gyflawnir; pe digwydd fod angen i’r client newid y glanhäwr, awn ati yn ddi-oed i chwilio am lanhäwr newydd.

Yn arferol, gallwch ddisgwyl i’ch glanheuad cyntaf ddigwydd o fewn 7-10 diwrnod o’ch ymholiad (o bosibl yn fwy buan).

Pa waith fydd eich glanhäwr yn ei wneud?

Mae Time For You Caerdydd yn cynnig glanhau wythnosol, glanhau pythefnosol, glanheuadau unwaith-yn-unig, glanheuadau blynyddol, a glanheuadau diwedd tenantiaeth.

Bydd pob glanhäwr yn darparu glanhau cyffredinol, gan gynnwys ystafell ymolchi a chegin (glanhau sinciau, toiled, cawod/baddon, sychu arwynebau a golchi unrhyw loriau digarped), glanhau carpedi, tynnu llwch oddi ar arwynebau, a gwagio basgedi sbwriel. Gallwch hefyd ofyn i lanhawyr newid dillad gwely, llwytho neu wagio peiriant golchi llestri, glanhau ffenestri mewnol, neu wagio ysbwriel i finiau y tu allan i’r tŷ. Bydd rhai glanhawyr hefyd yn barod i ymgymryd â smwddio a golchi dillad (sylwch, fodd bynnag, nad yw Time For You wedi ei yswirio rhag unrhyw ddifrod a achosir yn ystod smwddio),

Sawl awr o lanhau fydd angen ar fy nghartref?

Fel canllaw bras, bydd angen tair awr yr wythnos ar gyfer glanheuad cyffredinol i dŷ 3 ystafell wely; ychwanegwch 30 munud ar gyfer pob ystafell wely ychwanegol. Ffactorau eraill i’w hystyried yw nifer y preswylwyr ac ymwelwyr (gan amlaf, bydd plant yn creu mwy o waith glanhau nag oedolion); a oes anifeilaid anwes; ystafelloedd ymolchi ychwanegol; ystafelloedd gwydr ac ati.

Pa bethau fydd glanhäwr ddim yn eu gwneud?

Yn arferol, fydd glanhäwr ddim yn cwblhau tasgau y tu allan i’r tŷ, er enghraifft glanhau ffenestri allanol, garddio, mynd â chŵn am dro, neu siopa. Yn yr un modd, nid oes ganddynt yswiriant i goginio, nac i ofalu am blant.

Beth os bydd y glanhäwr yn absennol?

Mae Time For You Caerdydd yn nodi’n glir wrth y glanhawyr mor bwysig yw hi i chi fod glanhawyr yn ddibynadwy. Pan fydd glanhäwr yn gwybod na fydd ar gael ar ddyddiad penodol, gallwn chwilio am lanhäwr arall dros dro os y dymunwch.

Ebost: [email protected]
Ffôn: 029 2029 1764

Read more

Vetted Cleaners

Affordable Prices

Own Account Manager

Why use us?

 • Vetted cleaners by Time For You Cardiff
 • Affordable prices at typically £20.95 inc VAT per hour
 • Own account manager(s) Owen Saer
 • Identity checked cleaners
 • Same cleaner each week

As seen on TV

Click here to Apply
for Cleaning
Opportunities