Book a cleaner

Typical Hourly Rate: £19.50inc VAT

Home Cleaning Services - Cardiff

Time For You Cardiff

Request a callback

OWEN SAER

Typical Hourly Rate
£19.50 inc VAT
Cardiff
029 2029 1764

About Time For You Cardiff / Am Time For You Caerdydd

Gweler fersiwn Gymraeg isod / See below for Welsh

Struggling to keep your house clean?

Let Time For You Cardiff help you.

Caring for a family, increasingly long hours at work? Perhaps an elderly or disabled relative needs help with cleaning their home. Whatever your reason, Time For You Cardiff can make a real difference.

Time for You has been operating in Cardiff for over 15 years, and we offer a personal and tailored service to find you a cleaner to meet your needs. Arranging a regular cleaner for your home couldn’t be easier. Following your call or email enquiry, we will visit your home to discuss your cleaning requirements.

 • Get the same dedicated house cleaner every time
 • Meet your cleaner before they start
 • For your peace of mind, cleaners are interviewed in their own homes
 • Every cleaner has proof of ID and proof of address
 • Reference checks are carried out for every cleaner
 • Police-checked cleaners provided if requested
 • Excellent customer service, including telephone support available Monday to Friday.

What does Time For You Cardiff do?

Time For You Cardiff is managed by Owen Saer, and serves the following postal areas: CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24. The company has been active in Cardiff since 2003, and we are proud of our excellent customer-focused service (see testimonials below).

We introduce properly screened and vetted domestic cleaners to private households. Each householder will discuss and agree the exact cleaning terms with the cleaner. Time For You Cardiff maintains contact with clients to ensure that they are satisfied with the work done; should a householder need to change a cleaner, we will immediately begin to search for a replacement.

You can expect your first clean to take place within 7-10 days of your enquiry (though it is often sooner).

What will the cleaner do?

Time for You Cardiff offers weekly cleans, fortnightly cleans, one-off cleans, spring cleans, and end-of-tenancy cleans.

All cleaners will provide a general clean, starting with the kitchen and bathroom (cleaning sinks, toilet, shower/bath, wiping of surfaces and mopping any non-carpeted floors), vacuuming floors, dusting surfaces, and emptying wastepaper baskets in rooms. You can also request tasks such as changing beds, loading or emptying dishwashers, cleaning internal windows, or emptying rubbish into external bins (bearing in mind that additional jobs will add to the length of your clean). Some cleaners will take on ironing and laundry (please note, however, that Time For You are not insured for any damage that may occur during ironing).

How many hours’ cleaning will my house need?

As a general guide, a three-bedroom house will take 2-3 hours a week for a basic clean; add thirty minutes per extra bedroom. Other factors to consider are the number of people using the house (remember visitors as well as residents; children typically generate more cleaning than adults); whether you have pets; additional bathrooms, conservatories etc.

What will the cleaner not do?

Cleaners will not take on any tasks outside the house, such as external window cleaning, gardening, walking dogs or shopping. Similarly, they are not insured to undertake any childcare or cooking duties.

What if my cleaner misses a clean?

Time for You Cardiff communicates to our cleaners how important reliability is to you. When cleaners know that they will not be available on a specific date, we can search for temporary cover if you request it.

Email: [email protected]
Telephone: 029 2029 1764

Ydych chi'n cael glanhau eich cartref yn lladdfa?

Gadewch i Time For You Caerdydd eich helpu!

Gofalu am deulu, oriau gwaith yn cynyddu? Efallai fod gennych berthynas henoed neu anabl ac angen help i lanhau’r cartref. Beth bynnag fo’ch rheswm, gall Time For You Caerdydd wneud gwahaniaeth go iawn.

Mae Time For You yn gwasanaethu ardal Caerdydd ers 15 mlynedd, ac rydym yn cynnig gwasanaeth personol wedi ei deilwra a chwilio am lanhäwr fydd yn ateb eich gofynion. Allai trefnu glanhäwr rheolaidd ar gyfer eich cartref ddim bod yn haws. Ar ôl ichi ymholi drwy ebost neu ffonio, byddwn yn ymweld â’ch cartref i drafod eich anghenion glanhau.

 • Daw’r un glanhäwr atoch bob tro
 • Cewch gwrdd â’ch glanhäwr cyn iddynt ddechrau gweithio ichi
 • Er tawelwch meddwl, byddwn yn rhoi cyfweliad i’r glanhawyr yn eu cartref eu hunain
 • Bydd gan eich glanhäwr dystiolaeth hunaniaeth a thystiolaeth o’u cyfeiriad preswyl
 • Byddwn yn gwirio tystebau ar gyfer pob glanhäwr
 • Gallwn ddarparu glanhäwr wedi ei (g)wirio gan yr heddlu os dymunwch
 • Gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys cefnogaeth ffôn ddydd Llun-Gwener
 • Gwasanaeth ymgynghorol a chefnogaeth ar gael yn Gymraeg.

Beth mae Time For You Caerdydd yn ei wneud?

Rheolwr Time For You Caerdydd yw Owen Saer, ac mae’r cwmni’n gwasanaethu’r ardaloedd cod post canlynol: CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24. Mae’r cwmni yn weithredol yng Nghaerdydd ers 2003, ac yn falch o’n gwasanaeth ardderchog cwsmer-ganolog (gwelwch dystebau isod).

Rydym yn cyflwyno glanhawyr cartref wedi eu gwirio a’u harchwilio yn ofalus i gartrefi preifat. Caiff pob deiliad tŷ drafod a chytuno union dermau’r gwaith gyda’r glanhäwr. Bydd Time For You Caerdydd yn cynnal cyswllt â’r client er mwyn sicrhau eu bod yn fodlon â’r gwaith a gyflawnir; pe digwydd fod angen i’r client newid y glanhäwr, awn ati yn ddi-oed i chwilio am lanhäwr newydd.

Yn arferol, gallwch ddisgwyl i’ch glanheuad cyntaf ddigwydd o fewn 7-10 diwrnod o’ch ymholiad (o bosibl yn fwy buan).

Pa waith fydd eich glanhäwr yn ei wneud?

Mae Time For You Caerdydd yn cynnig glanhau wythnosol, glanhau pythefnosol, glanheuadau unwaith-yn-unig, glanheuadau blynyddol, a glanheuadau diwedd tenantiaeth.

Bydd pob glanhäwr yn darparu glanhau cyffredinol, gan gynnwys ystafell ymolchi a chegin (glanhau sinciau, toiled, cawod/baddon, sychu arwynebau a golchi unrhyw loriau digarped), glanhau carpedi, tynnu llwch oddi ar arwynebau, a gwagio basgedi sbwriel. Gallwch hefyd ofyn i lanhawyr newid dillad gwely, llwytho neu wagio peiriant golchi llestri, glanhau ffenestri mewnol, neu wagio ysbwriel i finiau y tu allan i’r tŷ. Bydd rhai glanhawyr hefyd yn barod i ymgymryd â smwddio a golchi dillad (sylwch, fodd bynnag, nad yw Time For You wedi ei yswirio rhag unrhyw ddifrod a achosir yn ystod smwddio),

Sawl awr o lanhau fydd angen ar fy nghartref?

Fel canllaw bras, bydd angen tair awr yr wythnos ar gyfer glanheuad cyffredinol i dŷ 3 ystafell wely; ychwanegwch 30 munud ar gyfer pob ystafell wely ychwanegol. Ffactorau eraill i’w hystyried yw nifer y preswylwyr ac ymwelwyr (gan amlaf, bydd plant yn creu mwy o waith glanhau nag oedolion); a oes anifeilaid anwes; ystafelloedd ymolchi ychwanegol; ystafelloedd gwydr ac ati.

Pa bethau fydd glanhäwr ddim yn eu gwneud?

Yn arferol, fydd glanhäwr ddim yn cwblhau tasgau y tu allan i’r tŷ, er enghraifft glanhau ffenestri allanol, garddio, mynd â chŵn am dro, neu siopa. Yn yr un modd, nid oes ganddynt yswiriant i goginio, nac i ofalu am blant.

Beth os bydd y glanhäwr yn absennol?

Mae Time For You Caerdydd yn nodi’n glir wrth y glanhawyr mor bwysig yw hi i chi fod glanhawyr yn ddibynadwy. Pan fydd glanhäwr yn gwybod na fydd ar gael ar ddyddiad penodol, gallwn chwilio am lanhäwr arall dros dro os y dymunwch.

Ebost: [email protected]
Ffôn: 029 2029 1764

Read more

Areas covered

Adamsdown, Butetown, Caerau, Canton, Cardiff, Cardiff Bay, Cardiff City Centre, Castleton, Cathays, Creigiau, Culverhouse Cross, Cyncoed, Danescourt, Ely, Fairwater, Gabalfa...

CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24

Adamsdown, Butetown, Caerau, Canton, Cardiff, Cardiff Bay, Cardiff City Centre, Castleton, Cathays, Creigiau, Culverhouse Cross, Cyncoed, Danescourt, Ely, Fairwater, Gabalfa, Grangetown, Gwaelod-y-Garth, Leckwith, Lisvane, Llandaff, Llandaff North, Llanishen, Llanrumney, Michaelston, Morganstown, Nantgarw, Old St Mellons, Pantmawr, Pentwyn, Pentyrch, Penylan, Peterston-super-Ely, Plasnewydd, Pontprennau, Radyr, Rhiwbina, Riverside, Roath, Rumney, Splott, St Fagans, St Georges Super Ely, St Mellons, Taffs Well, Tongwynlais, Wenvoe

CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24

Read more 

Vetted Cleaners

Affordable Prices

Own Account Manager

Why use us?

 • Vetted cleaners by Time For You Cardiff
 • Affordable prices at typically £19.50 inc VAT per hour
 • Own account manager(s) OWEN SAER
 • Identity checked cleaners
 • Same cleaner each week

As seen on TV

Click here to Apply
for Cleaning
Opportunities