Book a cleaner

Typical Hourly Rate: £13.50

Home Cleaning Services - Cardiff

Time For You Cardiff

Request a callback

OWEN SAER

Typical Hourly Rate
£13.50
Cardiff
029 2029 1764

About Time For You Cardiff / Am Time For You Caerdydd

Gweler fersiwn Gymraeg isod / See below for Welsh

Struggling to keep your house clean?

Let Time For You Cardiff help you!

***UNDER NEW MANAGEMENT***

Read more

Caring for a family, increasingly long hours at work, wanting more time for leisure pursuits, or simply not wanting to spend time cleaning? Whatever your reason, taking on a cleaner can give a real boost to your quality of life.

 • Time for You has been serving the Cardiff area since 2003
 • Many hundreds of satisfied customers: see testimonials below
 • We visit your home to discuss your individual cleaning requirements

 • Have your home cleaned by the same dedicated cleaner every time
 • Meet your cleaner before you take them on
 • For your peace of mind, cleaners are interviewed in their own homes
 • Your cleaner will have proof of identity and proof of address
 • Reference checks are carried out on every cleaner
 • A police-checked cleaner can be introduced if requested
 • We are registered with the Data Protection Commissioner

 • Our customer service includes telephone support during work hours
 • No unexpected extra charges to pay
 • £2m insurance cover for Accidental Damage
 • Easy to set up: just give us a call.

Call us today, quote "FIRST TWENTY" and get TWENTY POUNDS OFF your first clean!*

*All promotional offers apply to weekly cleans only.

What does Time For You Cardiff do?

Time For You Cardiff serves the following postal areas: CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24. The company has been active in Cardiff since 2003, and we are proud of our excellent customer-focused service (see testimonials below).

We introduce properly screened and vetted domestic cleaners to private households. Each householder will discuss and agree the exact cleaning terms with the cleaner. Time For You Cardiff maintains contact with clients to ensure that they are satisfied with the work done; should a householder need to change a cleaner, we will immediately begin to search for a replacement.

Time for You Cardiff is managed by Owen Saer.  Owen and the Time For You Cardiff team of cleaners are flexible in the way they work, to help meet the specific needs of your household.  All cleaners on our database have been interviewed in their own homes by Owen, and every effort will be made to introduce a cleaner to suit your home’s requirements.

How does Time For You Cardiff find me a cleaner?

 1. Call or email Owen, who will check your cleaning needs, go over the basics with you, and send you the details in an email.
 2. If you wish to go ahead, Owen will visit you at your home to complete the signing up procedure.
 3. He will then introduce a cleaner who will visit you to discuss terms and start work if you are happy to proceed.

This process can usually be completed within 7-10 days of your meeting with Owen (possibly sooner).

What will the cleaner do?

Time for You Cardiff offers the following services: daily cleans; weekly cleans; fortnightly cleans. (Ironing and laundry service can also be provided: see next paragraph.)

All cleaners will provide a general clean, including cleaning the bathroom and the kitchen (cleaning sinks, toilet, shower/bath, wiping of surfaces and mopping any non-carpeted floors), vacuuming floors, dusting surfaces, and emptying wastepaper baskets in rooms. Some cleaners will also take on ironing and laundry (please note, however: Time For You are not insured for any damage that may occur during ironing), changing beds, loading or emptying dishwashers, cleaning internal windows, or emptying rubbish into external bins.

How many hours’ cleaning will my house need?

It needs to be borne in mind that the more tasks you assign your cleaner, the more time they will need. As a general guide, a three-bedroom house will take three hours a week for a basic clean; add one hour per extra bedroom. Other factors to consider are the number of residents in the house (children typically generate more cleaning than adults); whether you have pets; additional bathrooms, conservatories and so on.

What will the cleaner not do?

Cleaners will generally not perform any tasks outside the house, such as external window cleaning, gardening, walking dogs or shopping. Similarly, they are not insured to undertake any childcare or cooking duties.

What if my cleaner misses a clean?

Time for You Cardiff communicates to our cleaners how important reliability is to our clients. When cleaners know that they will not be available on a specific date, we ask them to let Owen know so that he can search for a replacement (should the householder so wish; in many cases, the householder will prefer to reschedule the clean, or double the hours the following week).

If you’ve never had a cleaner before, give us a try. You’ll be amazed how good it feels to come home to a clean house!

Email: cardiff@timeforyou.co.uk
Telephone: 029 2029 1764

Ydych chi’n stryffaglio i gadw eich tŷ yn lân?

Gadewch i Time For You Caerdydd eich helpu!

***O DAN OFAL RHEOLWR NEWYDD***

Gofalu am deulu, oriau gwaith yn cynyddu, eisiau rhagor o amser ar gyfer gweithgareddau hamdden, neu – yn syml – ddim eisiau treulio’ch amser yn glanhau? Beth bynnag fo’ch rheswm, gall cyflogi glanhäwr wella safon eich bywyd yn sylweddol.

 • Mae Time For You yn gwasanaethu ardal Caerdydd ers 2003
 • Mae gennym gannoedd o gwsmeriaid bodlon; gwelwch eu tystebau isod
 • Gwasanaeth ymgynghorol a chefnogaeth ar gael yn Gymraeg
 • Byddwn yn ymweld â’ch cartref i drafod eich gofynion glanhau penodol chi
 • Daw’r un glanhäwr atoch bob tro
 • Cewch gwrdd â’ch glanhäwr cyn iddynt ddechrau gweithio ichi

 • Er tawelwch meddwl, byddwn yn rhoi cyfweliad i’r glanhawyr yn eu cartref eu hunain
 • Bydd gan eich glanhäwr dystiolaeth hunaniaeth a thystiolaeth o’u cyfeiriad preswyl
 • Byddwn yn gwirio tystebau ar gyfer pob glanhäwr
 • Gallwn gyflwyno glanhäwr â gwiriad heddlu yn ôl eich cais
 • Rydym wedi ymrestru gyda’r Comisiynydd Gwarchod Data
 • Mae ein gwasnaeth cwsmeriaid yn cynnwys cefnogaeth ffôn yn ystod oriau gwaith

 • Ni fyddwn yn codi arnoch am unrhyw gostau ychwanegol annisgwyl
 • Yswiriant hyd at £2m am Ddifrod Damweiniol
 • Proses hawdd ei chychwyn: dim ond codi'r ffôn sydd angen.

Rhowch alwad inni heddiw. Dyfynnwch “UGAIN CYNTAF” i gael gostyngiad o UGAIN PUNT ar eich glanheuad cyntaf!

*Mae cynigion hyrwyddo yn gymwys ar gyfer glanhau wythnosol yn unig

Beth mae Time For You Caerdydd yn ei wneud?        

Mae Time For You Caerdydd yn gwasanaethu’r ardaloedd cod post canlynol: CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24. Mae’r cwmni yn weithredol yng Nghaerdydd ers 2003, ac yn falch o’n gwasanaeth ardderchog cwsmer-ganolog (gwelwch dystebau isod).

Rydym yn cyflwyno glanhawyr cartref wedi eu gwirio a’u harchwilio yn ofalus i gartrefi preifat. Caiff pob deiliad tŷ drafod a chytuno union dermau’r gwaith gyda’r glanhäwr. Bydd Time For You Caerdydd yn cynnal cyswllt â’r client er mwyn sicrhau eu bod yn fodlon â’r gwaith a gyflawnir; pe digwydd fod angen i’r client newid y glanhäwr, awn ati yn ddi-oed i chwilio am lanhäwr newydd.

Rheolwr Time For You Caerdydd yw Owen Saer. Mae Owen a thîm glanhawyr Time for You Caerdydd yn gweithio mewn modd hyblyg i ateb anghenion penodol eich cartref. Cyfwelwyd pob un o’r glanhawyr ar ein bas data gan Owen yn eu cartrefi eu hunain, a gwneir pob ymdrech i gyflwyno glanhäwr i ateb gofynion eich cartref chi.

Sut bydd Time For You Caerdydd yn chwilio am lanhäwr i mi?

 1. Cysylltwch ag Owen, a fydd yn holi eich anghenion glanhau, yn mynd dros y pwyntiau hanfodol gyda chi, ac yn anfon y manylion atoch wedyn drwy ebost.
 2. Os hoffech fynd ymlaen â’r cynnig, bydd Owen yn ymweld â chi yn eich cartref i gyflawni’r broses ymrestru.
 3. Bydd wedyn yn cyflwyno glanhäwr a fydd yn ymweld â’ch cartref i drafod termau’r gwaith, ac yn dechrau gweithio i chi os byddwch am fwrw ymlaen.

Gan amlaf, bydd modd cwblhau’r broses o fewn 7-10 diwrnod o’ch cyfarfod gydag Owen (o bosibl yn gynharach).

Pa waith fydd eich glanhäwr yn ei wneud?

Mae Time For You Caerdydd yn cynnig y gwasanaethau canlynol: glanhau dyddiol; glanhau wythnosol; glanhau unwaith y pythefnos. (Gellir hefyd ddarparu gwasanaeth smwddio a golchi dillad: gweler y paragraff nesaf.)

Bydd pob glanhäwr yn darparu glanheuadau cyffredinol, gan gynnwys glanhau ystafell ymolchi a chegin (glanhau sinciau, toiled, cawod/baddon, sychu arwynebau a golchi unrhyw loriau digarped), glanhau carpedi, tynnu llwch oddi ar arwynebau, a gwagio basgedi sbwriel mewn ystafelloedd. Mi fydd rhai glanhawyr hefyd yn barod i ymgymryd â smwddio a golchi dillad (sylwch, fodd bynnag, nad oes gan Time For You yswiriant rhag unrhyw ddifrod a achosir yn ystod smwddio), newid dillad gwely, llwytho neu wagio peiriant golchi llestri, glanhau ffenestri mewnol, neu wagio ysbwriel i finiau y tu allan i’r tŷ.

Sawl awr o lanhau fydd angen ar fy nghartref?

Mae’n rhaid cofio po fwyaf niferus y tasgau y byddwch yn eu gosod i’ch glanhäwr, hiraf yr amser bydd ei angen i’w cwblhau. Fel canllaw bras, bydd angen tair awr yr wythnos ar gyfer glanheuad cyffredinol i dŷ tair-ystafell-wely; ychwanegwch awr am bob ystafell wely ychwanegol. Ffactorau eraill i’w hystyried yw nifer y preswylwyr (gan amlaf, bydd plant yn golygu mwy o waith glanhau nag oedolion); a oes anifeilaid anwes; ystafelloedd ymolchi ychwanegol; ystafelloedd gwydr ac ati.

Pa bethau fydd glanhäwr ddim yn eu gwneud?

Yn arferol, fydd glanhäwr ddim yn cwblhau tasgau y tu allan i’r tŷ, er enghraifft glanhau ffenestri allanol, garddio, mynd â chŵn am dro, neu siopa. Yn yr un modd, nid oes ganddynt yswiriant i goginio, nac i ofalu am blant.

Beth os bydd y glanhäwr yn absennol?

Mae Time For You Caerdydd yn nodi’n glir wrth y glanhawyr mor bwysig yw hi i’r cleientiaid fod glanhawyr yn ddibynadwy. Pan fydd glanhäwr yn gwybod na fydd ar gael ar ddyddiad penodol, gofynnwn iddynt roi gwybod i Owen er mwyn iddo chwilio am lanhäwr arall (os yw’r client yn dymuno hynny; yn aml, bydd y client yn ffafrio ad-drefnu’r glanhau ar ddiwrnod arall, neu ddyblu’r oriau yr wythnos wedyn).

Os na fu gennych chi lanhäwr erioed o’r blaen, rhowch gynnig arni. Peth rhyfeddol yw dod adref i dŷ glân!

Ebost: cardiff@timeforyou.co.uk
Ffôn: 029 2029 1764

Areas covered

Adamsdown, Butetown, Caerau, Canton, Cardiff, Cardiff Bay, Cardiff City Centre, Castleton, Cathays, Creigiau, Culverhouse Cross, Cyncoed, Danescourt, Ely, Fairwater, Gabalfa...

CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24

Adamsdown, Butetown, Caerau, Canton, Cardiff, Cardiff Bay, Cardiff City Centre, Castleton, Cathays, Creigiau, Culverhouse Cross, Cyncoed, Danescourt, Ely, Fairwater, Gabalfa, Grangetown, Gwaelod-y-Garth, Leckwith, Lisvane, Llandaff, Llandaff North, Llanishen, Llanrumney, Michaelston, Morganstown, Nantgarw, Old St Mellons, Pantmawr, Pentwyn, Pentyrch, Penylan, Peterston-super-Ely, Plasnewydd, Pontprennau, Radyr, Rhiwbina, Riverside, Roath, Rumney, Splott, St Fagans, St Georges Super Ely, St Mellons, Taffs Well, Tongwynlais, Wenvoe

CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24

Read more 

Testimonials

It’s good to know that the cleaner is police checked because when I was a child our family maid took my mums jewels and the car and never came back so this means for a long time I found it difficult to trust domestic staff even though I have never heard of anybody having problems in this area. Our cleaner has been with us for 4 years now and 100% trustworthy and reliable.

N. Konrad, Rhydypennau, Cardiff, CF14

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I can honestly say that the level of service provided by Sam is exceptional. It’s great that she lives local because she can be flexible and come on the day and time that suits us, as I work shifts in the hospital. Big thank you to Sam!

I. Williams, Mynachdy, Cardiff, CF14

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Having the kitchen and bathroom done weekly and ironing and beds every other week is perfect. It really takes the stress off me. Thank you very much, Time For You!

D. Bradley, Llanishen, Cardiff, CF14

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Lyn is so dependable, she never misses a clean. Many thanks!

A. Weston, Lisvane, Cardiff, CF14

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Two and a half hours once a week is ideal for me, thank you for arranging this. So sad to see Ellie go but Jackie is also fabulous, so I’m happy

R. Hurley, Canton, Cardiff, CF11

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I and my husband really appreciate the bespoke service on offer, we don’t always need the whole house cleaned, but it’s great that we can ask for the kitchen cupboards to be done one week and something else the next, it’s so flexible

L. Muller, Llandough, Cardiff, CF11

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I have tried more than one local cleaning service and this is definitely one of the best. Massive thank you to Nick who is a total life saver for me.

N. Tucker, Pontcanna, Cardiff, CF11

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I don’t have time to clean my house because of work and the children so having Jen and Helen is a godsend, they are really efficient cleaners thank you!

E. Lewis, Cardiff Bay, Cardiff, CF10

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Nick has been our cleaning lady for six months now and we are delighted. She does a great job of ironing my shirts, hoovering and dusting, sorting out the kitchen – top rate.

S. Nicholls, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I strongly recommend Time For You as a home cleaning service, Nicola does a fab job, and it’s way more affordable than the last company we used

J. Chivers, Llandaf, Cardiff, CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

The whole household is now so much cleaner and a pleasure to come home to after work. Diolch!

H. Smith, St Fagans, Cardiff, CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

We are very pleased as this is the best household cleaning service we have had so far, no problems at all and Chris is always on time

R. Gwyn, Peterston Super Ely, Cardiff, CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Sandy is an excellent house cleaner thank you

T. Hopkin, Wenvoe, Cardiff, CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

My housekeeping is much easier with the weekly help from Tina. Thank you so much.

E. Rosser, St Nicholas, Cardiff, CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Linda has done a very professional job for us, we are very happy

R. Morgan, Cefn Mably, Cardiff, CF3

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

We were so happy with the initial deep clean Claire did, and the weekly cleans since have helped maintain the house looking lovely.  Long may it continue!

R. and S. Warrington, Old St Mellons, Cardiff, CF3

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Thank you for organising a deep clean for my new home at such short notice.  The cleaners were fantastic and did a great job.  I would not hesitate to recommend Time For You.  We are so pleased!

D. Bingham, Cardiff, CF15

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I have been absolutely thrilled with the cleaning provided by Becky; it has been wonderful to come home every Friday to a gleaming flat!

G. McMahon, Cardiff, CF10

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I needed to replace my cleaner and did a search and your cleaning company came up.  I am so pleased to have found you.  The cleaning service so far has been great and you (and Janet) have been very flexible with the change of days.  Thank you.

M. Evans, St Nicholas, CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Great customer service from Time For you Cardiff – really appreciate your quick responses and listening to my worries.

S. Moore, Cardiff, CF14

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

It was a comfort to me to know that you the cleaners from your company are vetted as I don’t live near my mum and wanted to know she was.   It was also good to know that you were a well established cleaning company.  Mum is very happy with the cleaning services being provided by Susan and her team and I am too.

R. Jenkins, Cardiff, CF23

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Many Thanks for the service we have received up to this point -I wouldn't hesitate to recommend you and your company.

K. Sheppard CF15

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I'm really pleased with Maxine, she is very easy to get on with and is a demon with an iron!! She has always left me a lovely clean house to come home from work to, along with a note of what's been done or if anything is needed, I'm really pleased.

G. Wallis, CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

I would like to say that Tracy is fabulous.  She is a lovely lady and great for me and our needs. My children both like her too. We are very pleased with her, she is a credit to your business, thank you.

G. Wallis, St Nicholas CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Vicki is very good – very pleased with her.  

J. Clee, Peterston-Super-Ely CF5

Time For You Cardiff
is rated 4 out of 5 based on 25 user reviews .

Latest Testimonials 

Vetted Cleaners

Affordable Prices

Own Account Manager

Why use us?

 • Vetted cleaners by Time For You Cardiff
 • Affordable prices at typically £13.50 per hour
 • Own account manager(s) OWEN SAER
 • Identity checked cleaners
 • Same cleaner each week

As seen on

Click here to Apply
for Cleaning
Opportunities